clients
Stuur mij het informatiepakket!
Aanhef:
Voornaam
Achternaam
Bedrijf
E-mail
Telefoon:
Taal:
Vestiging:
Hoe heeft u ons gevonden?:

Selecteer uw interesse(s)
Incompany Taaltraining
Individuele Taaltraining
Open Groepstraining
Staatsexamen NT 2
E-learning
Tekst en vertaling
Taaltesten
Amsterdam 020- 4160788
Arnhem 026- 3612843
Eindhoven 040- 7200960
Enschede 053- 4317842
Papendrecht 078- 6449770
Rijswijk 070- 3992471
Zeist 030- 2677700
Tekst & Vertaling 078- 6449760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en projecten van Talen Twente.

Artikel 1 Definitie
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Overeenkomsten
Artikel 4 Prijzen
Artikel 5 Levering, leveringstermijn
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 9 Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens
Artikel 10 Annuleren, tussentijdse beƫindiging
Artikel 11 Overmacht
Artikel 12 Ontbinding
Artikel 13
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 Definitie

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a. Talen Twente:

- Talen Twente is een handelsnaam van Elycio B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

b. Opdrachtgever:

- elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Talen Twente onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Talen Twente een Opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht:

- de opdracht van een Opdrachtgever aan Talen Twente om een Cursus te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of instelling dan wel ten behoeve van de desbetreffende particulier zelf en/of de door hem aangegeven derden;

- de opdracht van Opdrachtgever aan Talen Twente tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;

- de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, detachering, vertaling, tolkdiensten, verlening van tekstservice of van industriƫle documentatie, alles in de ruimste zin des woords.

d. Cursus:

- een door Talen Twente verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminar dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus kan bestaan uit Ć©Ć©n of meerdere lessen of bijeenkomsten en wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam "In-company", "(open) groep" of "(intensief) individueel".

e. Deelnemer:

- de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Cursus die Talen Twente verzorgt, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.

f. Aanmelding:

- de Inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

g. Onderwijsmateriaal:

- cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.
Terug naar begin pagina

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Talen Twente en op alle door Talen Twente gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer(s), verplicht Opdrachtgever zich jegens Talen Twente deze algemene voorwaarden aan Deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Talen Twente voor alle claims van Deelnemer(s), indien Talen Twente jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.
Terug naar begin pagina

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor Talen Twente pas bindend nadat Talen Twente deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Talen Twente slechts voor zover Talen Twente deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Talen Twente feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursussen, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Talen Twente, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

3.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Talen Twente vervaardigde werken, inclusief door Talen Twente Talen verzorgde vertalingen en tekstservice, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.
Terug naar begin pagina

Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Talen Twente is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.

4.2 Afhankelijk van het niveau van de Deelnemer(s), van tussentijdse aanpassingen van de te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Cursus korter of langer uitvallen dan Talen Twente had aangegeven. Talen Twente heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Talen Twente informeert Opdrachtgever en/of Deelnemer over deze aanpassing.

4.3 Wijzigingen in of van een Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Terug naar begin pagina

Artikel 5 Levering, leveringstermijn

5.1 Alle door Talen Twente genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Talen Twente is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Talen Twente en Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.
Terug naar begin pagina

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen. Een factuur, die betrekking heeft op het verzorgen van een Cursus, dient tevens vĆ³Ć³r aanvang van de Cursus te zijn betaald.

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

6.4 Alle kosten die Talen Twente moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van Euro 125,- van het te vorderen bedrag.

6.5 Talen Twente heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Talen Twente van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Talen Twente is ontvangen.
Terug naar begin pagina

Artikel 7 Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal

7.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan de door Talen Twente verstrekte toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Talen Twente.

7.2 Talen Twente heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het Cursusgeld onverlet.

7.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Talen Twente is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

7.4 In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Talen Twente kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo'n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.
Terug naar begin pagina

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Talen Twente vervaardigde Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiende of verband houdende met een Opdracht of Cursus, berust bij Talen Twente tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever of Deelnemer mag al het door Elycio Talen vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talen Twente niet toegestaan om:

- Onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.

- Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
Terug naar begin pagina

Artikel 9 Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Talen Twente is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriƫle schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan Talen Twente toerekenbaar is.

9.2 Talen Twente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemers of Opdrachtgever.

9.3 Al het door Talen Twente ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Talen Twente kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Talen Twente aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging en/of terbeschikkingstelling van het Onderwijsmateriaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Talen Twente tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 Talen Twente verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Talen Twente alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.

Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Talen Twente ter beschikking gestelde gegevens zal Talen Twente vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Terug naar begin pagina

Artikel 10 Annuleren, tussentijdse beƫindiging

10.1 Talen Twente heeft altijd het recht een Cursus te annuleren en/of een Aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Voor een individuele Cursus is bij annulering vĆ³Ć³r de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding verschuldigd. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beĆ«indiging is de volledige vergoeding verschuldigd. Bij alle andere Cursussen is bij een annulering tot twee weken vĆ³Ć³r de geplande aanvangsdatum de helft van de vergoeding verschuldigd. Indien annulering plaatsvindt na deze datum of bij tussentijdse beĆ«indiging is de volledige vergoeding verschuldigd.

10.3 Bij een in-company Cursus of een individuele Cursus kan een les tot vijf respectievelijk twee werkdagen vĆ³Ć³r de geplande datum zonder verdere kosten een tijdseenheid worden verschoven. Bij annulering binnen de gestelde termijn vervalt de betreffende les zonder recht op compensatie. Tenzij anders overeengekomen dient de gehele Cursus te zijn afgerond binnen een periode van twee maal de oorspronkelijk vastgestelde doorlooptijd vanaf de eerste overeengekomen lesbijeenkomst, met een maximum van Ć©Ć©n jaar.

10.4 Een les van een Open Cursus kan alleen worden geannuleerd, indien alle Deelnemers zijn aangemeld door Ć©Ć©n Opdrachtgever. Hierbij gelden dezelfde regels als die voor annulering van een les uit een in-company Cursus.

10.5 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beƫindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beƫindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beƫindiging zou worden uitgevoerd.
Terug naar begin pagina

Artikel 11 Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van Talen Twente een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beƫindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Talen Twente in dat geval naar rato terugbetalen, onder aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door Talen Twente reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.

Indien de overmacht een bepaalde Cursusbijeenkomst betreft, zal Talen Twente voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen dan wel het gehele Cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.
Terug naar begin pagina

Artikel 12 Ontbinding

Talen Twente kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

b. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

c. Opdrachtgever of Deelnemer Ć©Ć©n of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Talen Twente bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Talen Twente rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
Terug naar begin pagina

Artikel 13

13.1 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Talen Twente dan wel door Talen Twente ingeschakelde externe deskundigen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Verder dient Talen Twente, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.

13.2 Deelnemer die gebruikmaken van computers, internet, e-mail of andere faciliteiten van Talen Twente mogen dit uitsluitend en alleen doen ten behoeve van de gevolgde Cursus. De hiertoe eventueel verstrekte gebruikersidentificatie (inlog-naam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

13.3 Het is Deelnemer hierbij verboden sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden, die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of anderszins maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Het is Deelnemer eveneens verboden de faciliteiten van Talen Twente te misbruiken voor uitgaande communicatie in welke vorm dan ook, die door ontvanger als ongewenst of ongepast kan worden beschouwd danwel door hem kan worden verstaan als zijnde afkomstig van Talen Twente.

13.4 Het is Deelnemer hierbij ook verboden wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen in de fysieke of operationele functionaliteit van de binnen Talen Twente gebruikte systemen, bijvoorbeeld door het al dan niet bewust toevoegen of verwijderen van bestanden of het (down)loaden van virussen.

13.5 Talen Twente behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te monitoren. Bij overtreding van het gestelde in 13.2 tot en met 13.4 of anderszins ongepast gebruik van haar faciliteiten behoudt Talen Twente zich het recht voor Deelnemer van verdere deelneming aan een Cursus uit te sluiten en eventueel geleden directe of indirecte schade te verhalen op Deelnemer of Opdrachtgever. De verplichting tot betaling van het Cursusgeld blijft in dat geval bestaan.

13.6 Tot minimaal ƩƩn jaar na beƫindiging van een Opdracht zullen Deelnemer(s) en Opdrachtgever zich ervan onthouden om zelfstandig of door tussenkomst van derden medewerkers of opdrachtnemers van Talen Twente te benaderen voor het ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer(s) verzorgen van werkzaamheden vergelijkbaar aan de Opdrachten zoals omschreven in artikel 1.
Terug naar begin pagina

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met Talen Twente gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam, voor zover Opdrachtgever of Deelnemer niet binnen Ć©Ć©n maand nadat Talen Twente zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Elycio BV is onder nummer 32082819 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, alwaar ook deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
Terug naar begin pagina

Ā